93 752 27 73 [email protected]

PREINSCRIPCIÓ

El tràmit de la matrícula es farà a l’Oficina Virtual d’Atenció al ciutadà

Podeu descarregar el document original en aquest enllaç

Preinscripció Curs 2022 - 2023

A partir del mes de maig

 

Qui ha de fer la preinscripció?

 • Els alumnes nous que volen accedir per primer cop a l’Escola de Música.
 • Alumnes de l’Escola de Música que trien instrument per primera vegada.
 • Alumnes de l’Escola de Música que volen canviar d’instrument.
 • Alumnes de l’Escola de Música que volen triar un segon instrument.
QUI HA DE FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ

1. Alumnes nous que volen accedir per primera vegada a l’Escola de Música.
2. Alumnes de l’Escola de Música que trien instrument per primera vegada (procediment intern Escola).
3. Alumnes de l’Escola de Música que volen canviar d’instrument (procediment intern Escola).
4. Alumnes de l’Escola de Música que volen triar un segon instrument (procediment intern Escola).
5. Alumnes que volen accedir a un curs de curta durada.

BAREMS

Criteris Generals

 • Per ser resident a Premià de Mar 5 punts
 • Per tenir germans/es a l‘Escola de Música 4 punts
 • Per tenir el domicili del lloc de treball a Premià de Mar 3 punts (només en cas de no residir a Premià de Mar)
 • Per tenir pare, mare, fill/a o cònjuge al centre 2 punts (només en cas de no tenir germans al centre)

Criteris Complementaris

 • Per haver fet la preinscripció del curs 2021-2022 dintre del termini establert i que no hagin obtingut plaça al centre. 2 punts
 • Per ser alumnat matriculat al centre d’un curs de curta 2 punts durada durant el curs 2021-2022
 • Haver estat alumne/a de l’Escola (exalumnes) en el cas de no tenir els criteris complementaris anteriors 2 punts
DOCUMENTACIÓ
 • Emplenar correctament i amb totes les dades el formulari de preinscripció del web de l’Escola.
 • Coneixements musicals: emplenar la casella d’observacions habilitada al formulari.
 • En el cas que a efectes del barem s’hagi al·legat tenir el domicili del lloc de treball a Premià de Mar o no residir a Premià de Mar: Certificat d’empresa
 • Els alumnes amb necessitats educatives especials o discapacitat: Certificat, informe tècnic o dictamen de reconeixement de necessitats educatives especials o discapacitat ( enviar al correu de l’Escola de Música: [email protected]

 

CRITERIS D’INGRÉS

LLENGUATGE MUSICAL:

L’accés a Llenguatge Musical dels alumnes nous a l’Escola, dependrà de les places vacants i de la puntuació dels barems.

INSTRUMENT:

Accés a instrument alumnes de l‘Escola:

 • En primer lloc tindran prioritat d’ingrés a instrument aquells alumnes que trien instrument per primera vegada; en segon lloc aquells alumnes que volen canviar d’instrument i en tercer lloc aquells alumnes de l’Escola que volen cursar un segon instrument (prèvia aprovació del Claustre).
 • L’accés a instrument per primera vegada serà preferent pels alumnes matriculats a cursos més alts de llenguatge musical. En cas d’igualtat de prioritat en el mateix instrument es valorarà l’antiguitat a l‘Escola de Música.

 

 • Accés a instrument alumnes nous:
 • Dependrà de les places vacants, una vegada els alumnes de l’Escola que accedeixen a instrument hagin estat admesos, i de la puntuació dels barems. Es tindrà en compte el curs de llenguatge musical pel qual l’alumne hagi estat admès. L’accés dels alumnes adults dependrà de les places vacants un cop hagin estat admesos els alumnes de 3 a 18 anys.
 • Si després de l’aplicació dels criteris anteriorment esmentats subsisteix la situació d’empat, les sol·licituds s’ordenaran alfabèticament tenint en compte la combinació de les lletres “SF” sortejades pel Consell Escolar, el dia 10 de maig de 2021.
 • Les places d’instrument es comunicaran durant els mesos de juliol i setembre, una vegada efectuades les matrícules i vistes les places disponibles que hagin quedat vacants.