93 752 27 73 [email protected]

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 • Tràmit de matrícula: una vegada el centre us comuniqui l’admissió, el tràmit de matrícula es formalitzarà a través de l’OVAC o bé trucant al telèfon 93 595 39 92 (horari d’atenció de dilluns a divendres de 8 a 20 h), adjuntant la documentació necessària en format Pdf (caldrà emplenar amb veracitat els camps corresponents i signar la documentació).
 • Tramitació de la matrícula presencial: (només aquelles persones que no pugin obtenir un Idcat): a través de cita prèvia

Podeu consultar o descarregar-vos la normativa de preinscripció aquí:

Preinscripció curs  2023 – 2024

QUI PODRÀ FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ?

1. Alumnat de nou ingrés que vol accedir per primera vegada a l’Escola de Música (a través d’aquest enllaç).
2. Alumnat de l’Escola de Música vol triar instrument per primera vegada (tramitació interna a través de la plataforma GWIDO).
3. Alumnat de l’Escola de Música que vol canviar d’instrument i previ consens amb el tutor/a (tramitació interna a través de la plataforma GWIDO).
4. Alumnat de l’Escola de Música que vol triar un segon instrument (tramitació interna a través de la plataforma GWIDO).
5. Alumnat que vol accedir a un curs de curta durada (a través d’aquest enllaç).

BAREMS

Criteris Generals

 • Per ser resident a Premià de Mar 5 punts
 • Per tenir germans/es, pare, mare, fill/a o cònjuge a l‘Escola de Música 3 punts
 • Per tenir el domicili del lloc de treball a Premià de Mar (només en cas de no residir a Premià de Mar, caldrà adjuntar certificat d’empresa en format pdf) 2 punts

Criteris Complementaris

 • Per haver fet la preinscripció del curs 2022-2023 (dintre del termini establert) i que no hagin obtingut plaça al centre. 2 punts
 • Haver estat alumnat de l’Escola de Música (exalumnat) en el cas de no tenir els criteris complementaris anteriors 2 punts
DOCUMENTACIÓ
 • Emplenar amb veracitat totes les dades el formulari de preinscripció del web de l’Escola.
 • Coneixements musicals: emplenar la casella d’observacions habilitada al formulari.
 • En cas que, a efectes del barem, s’hagi al·legat tenir el domicili del lloc de treball a Premià de Mar i no residir a Premià de Mar: adjuntar el certificat d’empresa a través del correu electrònic: [email protected]
 • Alumnat amb necessitats educatives especials: Certificat, informe tècnic o dictamen de reconeixement de necessitats educatives especials o discapacitat: enviar al correu de l’Escola de Música: [email protected]

 

CRITERIS D’INGRÉS

LLENGUATGE MUSICAL:

L’accés a Llenguatge Musical dels alumnes nous a l’Escola, dependrà de les places vacants i de la puntuació dels barems.

INSTRUMENT:

Accés a instrument alumnat de l‘Escola:

 • Tindran prioritat d’ingrés a instrument l’alumnat que el tria per primera vegada i la preferència serà la formació d’instrument en parella des d’Iniciació fins a Bàsic 2 (dels 6 als 9 anys), segons el marc de l’Ordenació Acadèmica del centre.
  Una vegada establertes les parelles d’instrument, les places restants s’adjudicaran amb ordre de més edat fins als 17 anys.
 • En segon lloc la prioritat d’admissió serà per l’alumnat que vol canviar d’instrument i finalment l’alumnat de l’Escola que vol cursar un segon instrument.
 • En cas d’igualtat de en el mateix instrument es prioritzarà/valorarà l’antiguitat a l‘Escola de Música.
 • Si després de l’aplicació dels criteris anteriorment esmentats subsisteix la situació d’empat, les sol·licituds s’ordenaran alfabèticament tenint en compte la combinació de les lletres “KU” sortejades pel Consell Escolar, el dia 8 de maig de 2023 i en cas que continuï la situació d’empat es resoldrà segons criteris pedagògics.
 • El criteri d’admissió per l’alumnat del centre que ha cursat la seva sol·licitud “fora del termini establert” es determinarà pel mes, dia i hora en la qual es va tramitar.

Accés a instrument alumnat de nou ingrés:

 • Quedarà supeditat a les places vacants després que l’alumnat de l’Escola hagi confirmat la seva plaça.
 • La prioritat d’admissió a l’instrument per l’alumnat de nou ingrés serà per puntuació de barem i la formació en parelles des d’Iniciació fins a Bàsic 2 (dels 6 als 9 anys), segons el marc de l’Ordenació Acadèmica del centre.
  Una vegada establertes les parelles d’instrument, les places restants s’adjudicaran amb ordre de més edat fins als 17 anys.
 • L’admissió de l’alumnat adult dependrà de les places vacants una vegada hagin estat admesos l’alumnat entre els 6 a 17 anys.
 • Si després de l’aplicació dels criteris anteriorment esmentats subsisteix la situació d’empat, les sol·licituds s’ordenaran alfabèticament tenint en compte la combinació de les lletres “KU” sortejades pel Consell Escolar, el dia 8 de maig de 2023 i en cas que continuï la situació d’empat es resoldrà segons criteris pedagògics.
 • El criteri d’admissió per l’alumnat de nou ingrés que ha cursat la seva sol·licitud “fora del termini establert” es determinarà pel mes, dia i hora en la qual es va tramitar.