Política de privacitat

Amb aquesta Política de Privacitat, li informem sobre la recopilació, tractament i ús de les dades personals recollides per l’Ajuntament de Premià de Mar, com a titular de l´Escola Municipal de Música de Premià de Mar (ara endavant, “l’Ajuntament”) a la pàgina web de l’Escola Municipal de Música de Premià de Mar: https://emusica.pdm.cat/ (ara endavant, “Pàgina web”).

  1. Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades?
Identitat del responsable: Ajuntament de Premià de Mar, amb NIF P0817100A
Direcció: Carrer del Nord 60, (08330) Premià de Mar
Telèfon: 937417400
Adreça electrònica: oac@premiademar.cat
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@premiademar.cat

 

  1. Amb quina finalitat tractem les seves dades i quina és la base que legitima aquest tractament?

Des de l’Ajuntament tractem les dades personals i les dades personals del menor que ens facilita, així com aquelles dades que siguin recavades a través de la Pàgina web, i les que deriven de la relació amb nosaltres, amb les següents finalitats:

  1. Formulari de contacte: Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar aquelles consultes i sol·licituds que vostè ens faci arribar a través del formulari que l’Ajuntament posa a la seva disposició a la Pàgina web. Contactarem amb Vostè per email o, si escau, pel medi que Vostè ens inidiqui quan ens remeti la seva petició de contacte.

La base que legitima el tractament és el consentiment prestat amb l’enviament de la seva petició mitjançant el formulari de contacte. Vostè té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  1. Formulari de subscripció al bulletí setmanal: Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva sollicitud d’alta al butlletí semanal i mantenir-li informat de les novetats i activitats de l’Escola Municipal de Música de Premià de Mar.

La base que legitima el tractament és el consentiment prestat amb l’enviament de la seva petició mitjançant el formulari de subscripció. Vostè té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  1. Formulari de preinscripció per al curs 2020-2021: Les seves dades personals i les dades personals del menor que ens facilita, així com les que es generin arrel de la matrícula i de la seva participació o del menor als cursos promoguts per l’Escola, seran tractades amb les finalitats de gestionar la seva sol·licitud de preinscripció per al curs 2020-2021 de l’Escola Municipal de Música de Premià de Mar, i de dur a terme l’exercici de la seva funció educativa.

La base que legitima aquest tractament és el compliment d’una missió en interès públic, en virtut del que disposa la Disposició addicional vint-i-tresena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

 

  1. Quant temps conservarem les seves dades?

L’Ajuntament conservarà les seves dades personals i les dades del menor durant el temps necessari per donar compliment a les finalitats per les quals es van recollir o bé fins que retiri el seu consentiment o sol·liciti la supressió del tractament concret. En cas que les seves dades personals s’utilitzin per a diverses finalitats que ens obligui a conservar-los durant terminis diferents, aplicarem el termini de conservació més llarg.

Una vegada s’hagi complert la finalitat per a la qual es van recollir les dades personals, hagi retirat el seu consentiment o bé hagi sol·licitat la seva supressió, atès l’article 32 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades personals seran degudament bloquejats durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas corresponguin.

 

  1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

L’Ajuntament de Premià de Mar podrà comunicar les seves dades i les dades del menor a altres administracions quan existeixi una obligació o habilitació legal que així ho estableixi.

Així mateix, per poder tractar les seves dades personals requerim del suport de proveïdors de serveis com es el cas de Google Ireland Limited. Aquests tercers podran tenir accés a les seves dades i actuaran en nom i per compte de l’Ajuntament, seguint les nostres instruccions, i en cap cas disposaran de les seves dades per finalitats pròpies.

 

  1. Es produeixen transferències internacionals de dades personals?

No es produeixen transferències internacionals de dades personals per a les finalitats indicades a l´apartat 1 daquesta Política de Privacitat excepte per a la finalitat “Formulari de preinscripció”. En aquest últim cas, l’Ajuntament  contracta els serveis de Google Suite for Education que l’assisteixen en l’execució de diferents tasques relatives a l’exercici de la seva funció educativa. La contractació d’aquest proveïdor podrà comportar la transferència internacional de dades personals als Estats Units, a l’empara de les clàusules contractuals tipus adoptades per la Comissió Europea per a la transferència de dades personals als encarregats del tractament establerts en tercers països.

 

  1. Es prenen decisions automatitzades o es realitzen perfilats atenent les dades personals facilitats?

No hi ha decisions automatitzades ni es realitzen perfilats.

 

  1. Quins son els seus drets com titular de les dades?

Els drets que vostè pot exercir, com titular de les dades personals o representant legal del menor, són els que s’indiquen a continuació:

Dret Contingut Canals d’atenció
Accés Podrà obtenir confirmació si l’Ajuntament tracta les seves dades personals, així com, consultar les seves dades personals inclosos en els tractaments de l’Ajuntament. Podrà exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita dirigida a  l’Ajuntament de Premià de Mar:  Carrer del Nord 60, (08330) Premià de Mar, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades, o bé pot enviar un correu electrònic a l’adreça electrònica següent:  dpd@premiademar.cat

 

Per a l’exercici dels seus drets haurà d’adjuntar una còpia del DNI o d’un altre document que acrediti la seva identitat, i indicar el dret que vol exercir.

 

Rectificació Podrà modificar les dades personals quan siguin inexactes, i completar aquelles dades que siguin incompletes.
Supressió Podrà sol·licitar l’eliminació de les dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollits.
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les dades personals. L’Ajuntament deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o defensa  de possibles reclamacions.
Limitació del tractament Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les dades en els supòsits següents:

§ Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades;

§ Quan el tractament és il·lícit, vostè s’oposi a la supressió de les dades, i sol·liciti la limitació del seu ús;

§ Quan l’Ajuntament no necessiti tractar les dades, però vostè les necessita per l’exercici o defensa de reclamacions;

§ Quan s’hagi oposat al tractament de les dades per al compliment d’una missió d’interés públic o per la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.

Portabilitat Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquelles que s’hagin obtingut de la seva relació contractual amb l’Ajuntament, així com a transmetre’ls a una altra entitat.
Si considera que l’Ajuntament no ha tractat les dades personals de conformitat amb la normativa aplicable, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de la pàgina web https://apdcat.gencat.cat/ca/inici
L’exercici d’aquests drets és gratuït.