Pla d’actuació per al curs 2020-2021 de l’Escola Municipal de Música de Premià de Mar en el marc de la pandèmia

blank

1. Presentació

Rellevància de la pandèmia

L’afrontament de la pandèmia per la COVID-19 ha implicat en la majoria dels països l’aplicació de mesures que han cercat contenir la transmissió del virus a través de la reducció de les interaccions socials, entre elles el tancament de les escoles.
L’actual evolució favorable de la pandèmia, així com la importància de garantir el dret a l’educació i a la protecció de l’infant fan que l’obertura amb la màxima normalitat possible dels centres educatius sigui una prioritat. El marc és un sistema educatiu inclusiu, que té la finalitat d’afavorir el desenvolupament personal i social de tot l’alumnat, mitjançant l’activitat educativa adreçada a atendre la diversitat de l’alumnat i l’assoliment d’una igualtat d’oportunitats i d’accessibilitat.
L’obertura de les escoles és alhora una necessitat i un repte. Un confinament perllongat pot tenir diversos efectes sobre la salut dels infants tant física com emocional. Aquests efectes poden ser més grans en aquells de nivell socioeconòmic més desafavorit o en aquells que tenen una dificultat d’aprenentatge.
Com ha exposat UNICEF, l’educació és una part essencial de la recuperació en una crisi: aporta normalitat, un sentit de la rutina, coneixements i habilitats necessàries per al desenvolupament, protecció en casos d’especial vulnerabilitat social i econòmica i serveix de pont per salvar les diferents bretxes socials, econòmiques i educatives a què s’enfronta part de la població. Com més aviat es restableixi l’activitat quotidiana d’escoles i centres educatius, abans es podran curar les ferides deixades per aquesta crisi.
Malgrat això, continua la situació de crisi sanitària que fa necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament de la societat, i entre ella del sistema educatiu. Cal que responsables, famílies, persones educadores i la resta del personal de les escoles s’involucrin i es comprometin per a garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat.

Malgrat que es tracta d’una malaltia nova i encara molt desconeguda, les dades publicades semblen indicar que els infants no són el vector principal de la pandèmia. La clínica que presenten sovint és lleu i en molts pocs casos desenvolupen formes greus. El pas de la primera onada epidèmica de la COVID-19 a Catalunya ha confirmat que els infants presenten quadres molt lleus o asimptomàtics amb molta més freqüència que els adults. Si s’acaba confirmant el fet que els infants siguin menys efectius en la transmissió de la infecció́ per SARS-CoV-2, això tindria una relació́ directa amb l’efectivitat del tancament dels centres escolars durant l’epidèmia de SARS-CoV-2, sens dubte una de les mesures socialment més doloroses.
Algunes publicacions recents ja apunten que l’impacte del tancament de les escoles en el decurs de l’epidèmia hauria estat inferior a l’esperat, si el infants transmetessin el SARS-CoV-2 tant com ho fan amb la grip. Si això̀ es confirma, el tancament dels centres escolars en el marc de l’epidèmia de SARS-CoV-2 tindria un elevat impacte social, però una escassa repercussió en l’aplanament de la corba.

L’obertura d’escoles es farà tenint en compte les dades d’incidència de la malaltia i sempre d’acord amb les activitats permeses segons la situació sanitària de la pandèmia i seguint la normativa existent.

Els pares i mares o tutors legals han de rebre informació de les mesures adoptades a l’escola en relació amb la prevenció i control de la COVID-19.

La inesperada expansió del SARS-CoV-2 arreu del món i les enormes conseqüències que deixa al seu pas obren un nou escenari on s’acumulen els aprenentatges i les incerteses. S’ha après el comportament d’aquest nou virus setmana a setmana i ha calgut posar en pràctica mesures que, fins fa poc temps, ni tan sols s’haurien imaginat. Amb tot, el coneixement adquirit i amb l’horitzó del descobriment d’una vacuna contra el nou coronavirus, s’espera un temps on diferents escenaris es poden anar succeint. Cal estar preparats i deixar el mínim espai a les mesures d’urgència.

Trets diferencials de la COVID en infants

La COVID-19 és una malaltia nova de la qual se’n van coneixent més dades a mesura que els científics dels països afectats van publicant nous estudis. Com succeeix sovint, les dades que arriben solen estar més centrades en la població general i en els adults que no en els infants. Malgrat això, les dades globals ens indiquen que els infants representen un percentatge molt baix de les persones infectades per COVID-19, al voltant d’un 2% (Wu Z, 2020).
No hi ha dubte que els infants s’infecten pel nou coronavirus i que poden presentar la malaltia. No obstant això, s’ha pogut observar que sovint desenvolupen quadres lleus i, en molts casos, asimptomàtics de la COVID-19. Alguns estudis han revelat que la càrrega viral (quantitat de virus en sang) dels infants és significativament menor a la de les persones adultes (Ludvigsson J, 2020). Aquest fet és comú en els infants que tenen malalties cròniques de base, en els quals també s’han presenciat formes clíniques de més bon pronòstic en relació amb les d’altres franges d’edat. La càrrega viral podria explicar parcialment que nens i nenes desenvolupin aquestes formes més lleus de la COVID-19.
En l’estudi de seroprevalença que s’ha dut a terme recentment a l’Estat espanyol, les dades han mostrat una prevalença en la població general del 5,2% i en població infantil d’entre el 2,2% i 3,9% segons les franges d’edat. Segons dades del Sistema de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SVEC), el 0,23% dels casos notificats a Catalunya tenien entre 0 i 4 anys, i un 0,35% entre 5 i 14 (informe tècnic de resum dels casos de la COVID-19 a Catalunya – 13.06.2020, núm. 13).
En concret, des de l’esclat de l’epidèmia a Catalunya, només el 0,65% de tots els casos confirmats de la COVID-19 mitjançant PCR a Catalunya corresponien a menors de 15 anys i el 8,3% tenien menys de 30 anys. L’existència d’aquesta marcada diferència podria ser deguda a una menor susceptibilitat dels infants a la infecció, a una menor probabilitat de desenvolupar un quadre clínic greu en cas d’infecció o a una combinació d’ambdues coses.
Entre el 80-99% dels infants i joves de menys de 20 anys presenten un quadre molt lleu o directament asimptomàtic. Les dades preliminars del projecte Kids Corona de l’Hospital de Sant Joan de Déu (HSJD, 2020) mostren que els infants s’infecten en el mateix percentatge que els adults quan estan en contacte amb una font de contagi, però que en el 99% dels casos són asimptomàtics o presenten símptomes molt lleus. L’estudi de l’impacte diferencial del SARS-CoV-2 en infants i joves apunta amb força la possibilitat que aquesta expressió clínica més benigna en infants sigui la causa que aquest col·lectiu transmeti també menys el virus, la qual cosa seria una diferència important amb altres virus respiratoris com el de la grip, en què els infants són dels principals transmissors. De fet, una quantitat ja important d’estudis publicats assenyalen que, en agrupacions de casos en entorns familiars, els infants molt rarament han estat el focus inicial de contagi.

Si s’acaba confirmant el fet que els infants siguin menys efectius en la transmissió de la infecció per SARS-CoV-2, això tindria una relació directa amb l’efectivitat del tancament dels centres escolars durant l’epidèmia de SARS-CoV-2, sens dubte una de les mesures socialment més doloroses. La sospita que el infants poguessin ser un factor clau en la transmissió del SARS-CoV-2, tal com ho són del virus de la grip, va portar molts països a tancar els centres escolars com a mesura per mitigar la transmissió. Però, el coneixement ha anat evolucionant i algunes publicacions recents, entre elles un estudi de Davies d’aquest mes publicat a la prestigiosa Nature Medicine, ja apunten que l’impacte del tancament de les escoles en el decurs de l’epidèmia hauria estat inferior a l’esperat, si el SARS-CoV-2 es comportés com la grip, o bé que directament no hauria tingut un impacte significatiu.

Impacte del confinament en la salut dels infants

La situació actual de pandèmia per coronavirus pot tenir diversos efectes sobre la salut de la infància i l’adolescència. D’entrada, les conseqüències que pugui tenir la pròpia malaltia en aquestes franges d’edat, malgrat que acostumen a fer quadres clínics molt lleus o asimptomàtics.
D’altra banda, existeixen altres possibles efectes lligats a la pròpia pandèmia, a les mesures de control i a l’afectació sobre la economia i els determinants socials de la salut. Així, les mesures poblacionals que s’han pres en relació amb la COVID-19, han implicat un confinament dels infants, que ha provocat que no poguessin sortir dels seus domicilis durant setmanes, i que podria tenir conseqüències en la seva salut i desenvolupament.
En la primera franja d’edat, de 0 a 3 anys, els infants estan en un període crucial del seu desenvolupament psicomotor. La mobilitat, la descoberta de l’entorn i la interacció social són pilars fonamentals en el seu procés de maduració.
En infants en edat escolar, la pèrdua de la rutina habitual, la separació dels amics i amigues i els canvis en l’entorn poden ser de gestió complexa i tenir conseqüències en la seva salut física i emocional, i fer aparèixer dificultats en la regulació emocional i conductual.
En els adolescents, l’ús abusiu de les noves tecnologies així com l’aïllament social són dos dels riscos més grans que pot comportar la situació de confinament.
Un dels aspectes que requereixen més atenció és l’efecte de la restricció de totes les sortides a l’exterior de les cases de la població d’infantil i adolescent.
L’estudi “La salut de la infància confinada” aporta informació rellevant basada en una enquesta a 11.582 pares i mares o tutors legals de criatures d’entre 3 i 12 anys en l’àmbit de l’Estat espanyol, que van respondre el qüestionari en línia entre el 4 i l’11 d’abril de 2020. Algunes de les principals conclusions van ser (14.04.2020) que el nivell educatiu dels progenitors determina clarament els hàbits de salut durant el confinament, les condicions dels habitatges on viuen el confinament són pitjors entre els nens i nenes de llars amb més dificultats econòmiques i que gairebé la meitat de la població infantil ha vist deteriorada la seva salut emocional durant el confinament, segons els seus progenitors.
Alguns dels principals problemes de salut en infants i adolescents que poden agreujar- se a causa d’una situació de confinament perllongat son els que tenen que veure amb la salut mental, l’excés de pes, el dèficit de vitamina D, la miopia, entre altres.
Tots aquests efectes són més grans en els infants en situació de vulnerabilitat. El trencament de les rutines habituals provocat pel confinament pot tenir conseqüències molt més dramàtiques en infants amb trastorns dins l’espectre autista i altres trastorns de la conducta que en d’altres infants.
Un altre grup d’especial vulnerabilitat són els infants i adolescents amb risc social. Factors com la pobresa, la precarietat de les condicions de l’habitatge (superfície petita, manca de balcons o terrasses, nombre de persones per habitatge) o la manca d’accés a les noves tecnologies adquireixen una rellevància especial en el període de confinament i poden agreujar situacions que ja eren dificultoses per a aquests infants.
Des de l’inici del període de confinament, algunes organitzacions socials han alertat del risc d’augment de casos de maltractament infantil.
Impacte del tancament escolar en la pandèmia

En l’actualitat, encara existeixen molts dubtes sobre l’impacte del tancament de les escoles en l’expansió del SARS-CoV2. Per l’anomenat principi de precaució, la majoria de països van optar pel tancament dels centres educatius en les primeres fases de la pandèmia. Inicialment, es va considerar que els infants podien tenir un paper en la transmissió del SARS-CoV2 similar al que tenen en l’expansió d’altres virus com, per exemple, el virus de la grip. Diferents estudis han posat de manifest les característiques principals de la transmissió del nou coronavirus, així com els grups d’edat als quals afecta amb major freqüència. D’acord amb aquestes noves evidències, a dia d’avuialgunes veus qüestionen el tancament dels centres educatius com a mesura efectiva per al control de l’expansió del virus (Expósito, 2020) (Davies, 2020) (Yung, 2020).

OBJECTIU DEL DOCUMENT

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat.

Aquest Pla d’actuació es complementa amb les Instruccions per al curs 2020-2021 de la Secretaria de Polítiques Educatives.

En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge tal com el feien aplicant les mesures sanitàries de protecció.

2. Espais i aules

Per tal de complir amb les normatives de seguretat, farem servir altres espais per a les classes i així poder disposar d’aules més grans i garantir la distància de seguretat i sanitària corresponent.
Les aules 6 i 7 de l’Escola quedaran fora de servei per no complir la normativa.
Els espais on s’impartiran les classes el curs 2020/2021 son:

 • Escola Municipal de Música
 • Can Roure ( dues aules)
 • Centre Cívic: Les classes de bateria i percussió es faran a la sala d’actes del centre cívic (al costat del buc d’assaig).
 • Pati de l´Escola: El departament de Llenguatge musical ha fet un mapa amb la distribució de recollida i entrega de l´alumnat al pati de l´Escola.

3. Ús de mascaretes

L’ús de mascaretes higièniques serà OBLIGATORI a tota l’escola i per a tots els grups a partir dels 6 anys.

Des de la secretaria del centre es farà el lliurament setmanal de mascaretes a tot el personal docent i administratiu, així com la presa de temperatura a l’inici de la jornada.

4. Punts de desinfecció

A l’entrada de l’Escola ( accés per la planta baixa) disposarem d’un peu amb gel hidroalcohòlic on els alumnes i usuaris s’hauran de desinfectar les mans.
També disposarem de gel hidroalcohòlic a totes les aules i esprai desinfectant per desinfectar el material utilitzat.
Després de cada classe l’alumne es tornarà a netejar les mans amb el gel de la classe.

5. Entrada i sortides del centre. Recorregut senyalitzat

L’entrada al recinte serà per la porta petita de ferro de la carretera de Vilassar de Dalt i la sortida serà per la porta gran de ferro ( per raons de seguretat només estarà oberta una de les portes).
Els alumnes s’hauran d’esperar al pati a que el professor/a els vingui a buscar per poder accedir a l’edifici.
Els grups de llenguatge musical s’hauran d’esperar respectant la distància de seguretat a la zona indicada (un indicador a terra amb el nom del professor/a), on els passarà a recollir.
L’entrada a l’edifici serà per la porta d’accés a l’auditori de la planta baixa, on disposarem d’un primer punt de desinfecció amb gel hidroalcohòlic.
Les escales interiors per accedir a la primera planta (secretaria i rebedor) serà només en sentit de pujada per accedir a les aules corresponents i a la secretaria.
Per les aules de la planta superior, les escales seran d’ ambdós sentits. Serà el professor/a qui vetllarà per la seguretat a l’hora de pujar i baixar.
L’edifici disposarà de dues sortides:

 • Sortida emergència entre les aules 6 i 7. Els alumnes que fan classe a la planta baixa sortiran seguint les indicacions i fletxes del terra, fins la porta situada al fons del passadís entre les aules 6 i 7, que donen al pati interior i la sortida fins l’aparcament de bicis.
 • Porta principal de la primera planta. Els alumnes que fan classe a la primera i segona planta sortiran seguint les indicacions i fletxes del terra, fins la porta principal

La sortida del recinte serà per la porta gran de ferro (per raons de seguretat només estarà oberta una de les portes).
Intentem evitar el creuament de persones als passadissos i al recinte de l’Escola.

6. Ventilació i neteja del centre

Els professorat anirà a buscar els alumnes a l’entrada del centre i l’acompanyaran a la sortida corresponent.

Durant aquest temps el professor/a ventilarà l’aula obrint portes i finestres.

L’Escola tindrà dos torns de neteja matí i tarda, realitzat per l’empresa de neteja habitual.

A les classes amb assajos de llarga durada, es farà una pausa per ventilar el recinte.

7. Pati de l’Escola

No es podrà jugar al pati de l’Escola per raons de seguretat, la zona quedarà acordonada.

No poden quedar alumnes sols al pati sense custodia d’un adult.

8. Mesures del professorat

El professorat portarà les EPIS corresponents ( mascareta i pantalla de visera, gel desinfectant a totes les aules i esprai desinfectant pel material i espais).

El professorat prendrà la temperatura de l’alumne abans de començar la classe.

Si el professorat detecta un alumne amb febre o símptomes informarà a l’equip directiu que informarà al referent corresponent.

El professorat garantirà la distància 1,5 m entre els alumnes de la classe.

Si l’alumne/a fa servir algun instrument de la classe, el professor aplicarà esprai desinfectant i l’alumne/a el netejarà amb el drap i guants que ha de portar de casa.

El mateix es farà amb l’espai utilitzat per l’alumnat, el professor/a aplicarà esprai desinfectant i l’alumne/a el netejarà amb el drap i guants que ha de portar de casa.

El professorat garantirà la ventilació de l’aula una vegada hagi finalitzat la classe i durant el temps en què el professor/a acompanya a l’alumne/a a la sortida i va a buscar el següent alumne/grup.

9. Mesures de l’alumnat

Caldrà signar la declaració de responsabilitat que indica que sanitàriament compleix amb els requisits sobre la COVID-19

L’alumne no pot tenir cap d’aquests símptomes: febre o febrícula, dificultat per a respirar, mal de coll, tos, alteració del gust o de l’olfacte, no presentar febre més de 37,5 durant les 24 hores abans d’assistir a classe.

L’alumnat i usuaris han de portar la mascareta higiènica i una mascareta de recanvi. No servirà la que hagi utilitzat durant tot el dia a l’Escola, donat que no

estarà en bones condicions. També han de portar: guants (per desinfectar el material que utilitzi i el seu espai ), un drap personal per desinfectar el seu material.

KIT COVID-19: mascareta higiènica i una de recanvi, guants, drap personal.

L’alumnat no podrà jugar al pati una vegada hagin accedit al recinte de l’Escola.

Abans d’entrar al centre han d’esperar que el professor/a el vingui a buscar i s’haurà de desinfectar les mans amb el dispensador de gel habilitat a l’entrada de la planta baixa de l’Escola.

L’alumnat ha de portar mascareta, guants (per desinfectar el material que utilitzi i el seu espai ), un drap personal per desinfectar el seu material.

Els alumnes dels grups instrumentals hauran de portar el seu faristol per evitar compartir materials i evitar riscos.

Els alumnes no podran compartir material ni instruments entre ells.

10. Lavabos

S’utilitzaran els lavabos de l’Escola en la menor mesura possible.

L’alumnat podrà accedir als lavabos de la planta baixa i de la primera planta.

Els lavabos de la segona planta serà exclusiu pel professorat i personal de l’Escola.

11. Ràtios i espais

Hem disminuït les ràtios a les classes col·lectives i utilitzarem espais alternatius ( Can Roure) per tal de garantir la distància de seguretat entre alumnes.

Hem tingut en compte els metres quadrats de cada aula i el nombre d’alumnes que hi accediran.

Les aules de piano 6 i 7 de l’Escola queden fora de servei per no garantir les mesures de seguretat corresponents. És per això que utilitzarem 2 espais a Can Roure, i així els professorat d’instrument podran disposar d’aules més grans per impartir les classes d’instrument.

En el cas d’agrupacions més grans de l’Escola, utilitzarem l’Auditori, amb una superfície der 107m2. A l’Auditori hem retirat les cadires del públic per tal de tenir la major distància possible entre les persones.

12. Classes de conjunts instrumentals

En el cas d’agrupacions més grans de l’Escola, utilitzarem l’Auditori, amb una superfície der 107m2. A l’Auditori hem retirat les cadires del públic per tal de tenir la major distància possible entre les persones.

El professor/a prendrà la temperatura als alumnes.

Els alumnes seuran a la cadira corresponent mantenint la distància de seguretat.

Es recomana que cada alumne/a porti el seu faristol. Si s’utilitza el faristol de l’Escola l’alumne haurà de netejar el faristol.

Els alumnes han de portar mascareta durant l’assaig excepte els alumnes que toquen instrument de vent ( quan no toquin s’hauran de posar la mascareta).

Els alumnes han de portar el seu kit COVID-19 ( mascareta, guants, drap d’ús personal per neteja el seu espai o instruments o material ).

Una vegada finalitzat l’assaig el professor/a aplicarà esprai desinfectant a les cadires i cada alumne netejarà la seva amb el seu drap personal.

El professor/a ventilarà l’espai adequadament abans de canviar de grup.

En el cas d’assajos llargs hi haurà una pausa per ventilar l’espai.

13. Classes de cant coral

Es faran a l’auditori, aula 1 i al pati.

Els alumnes han de dur mascareta higiènica durant l’assaig.

La professora prendrà la temperatura als alumnes.

La coral juvenil, cor de noies i Mardeveus portaran una carpeta de casa amb les partitures que es repartiran a classe i no es podran deixar a l’Escola. Tampoc es podrà compartir el material.

Es disposaran les cadires segons la distància de seguretat.

En el cas del cor Mardeveus, que és el grup més nombrós de l’Escola, farà assaigs parcials a Auditori i a l’aula 1 per garantir sempre la seguretat.

Els alumnes han de dur el seu kit COVID-19 (mascareta, guants, drap d’ús personal per la neteja del seu espai, instruments o material).

Una vegada finalitzat l’assaig la professora aplicarà esprai desinfectant a les cadires i cada alumne/a netejarà la seva zona amb el seu drap personal.

La professora ventilarà l’espai adequadament abans de canviar de grup.

En el cas d’assajos llargs hi haurà una pausa per ventilar l’espai.

Al final de cada classe l’alumne es desinfectarà altra vegada les mans amb el gel de la classe.

14. Classes de música en família

Les classes de música en família es faran a l’auditori i a l’aula 1 que són les aules amb més espai. A l’aula 1 la ràtio d’alumnes serà de 8 i cada alumne/a anirà acompanyat d’un familiar adult. Els adults hauran de dur mascareta.  

La professora prendrà la temperatura als alumnes.

Els cotxets es deixaran a les aules 6 i 7, fins que tinguem instal·lada una zona habilitada al pati de l’Escola.

Les sabates es deixaran a l’entrada de la classe.

Les famílies seuran a la zona marcada que estarà indicada per mantenir la distància de seguretat.

La professora ha confeccionat uns sobres amb instruments per cada alumne pel seu ús personal que restaran a l’escola.

No es podrà compartir instruments ni material entre els alumnes. 

Les famílies han de dur el seu kit COVID-19 (mascareta, guants, drap d’ús personal per neteja el seu espai, instruments o material).

Una vegada finalitzada la classe la professora aplicarà esprai desinfectant a la zona emprada i cada família netejarà la seva zona amb el seu drap personal. 

La professora ventilarà l’espai adequadament abans de canviar de grup.

Al final de cada classe la família es desinfectarà altra vegada les mans amb el gel de la classe.

15. Classes de sensibilització i llenguatges

Les classes de sensibilització i llenguatges es faran a l’Escola de Música i a Can Roure.

S’han reduït ràtios d’alumnes i s’han habilitat dues aules més grans a Can Roure per tal de garantir la distància de seguretat.

L’alumne s’haurà d’esperar al recinte/”pati” de l’edifici a la zona indicada i serà el professor/a qui els anirà a buscar i els retornarà una vegada finalitzada la classe.

El professor/a prendrà la temperatura als alumnes.

Els alumnes han de dur mascareta higiènica durant tota la classe.

El professorat portarà mascareta higiènica i visera protectora.

No es podran compartir instruments entre els alumnes.

Una vegada finalitzat la classe el professor aplicarà esprai desinfectant a les cadires i al material que ha utilitzat, i cada alumne netejarà la seva zona amb el seu drap personal.

El professor ventilarà l’espai adequadament abans de canviar de grup.

Al final de cada classe l’alumne es desinfectarà altra vegada les mans amb el gel de la classe.

16. Classes d’instrument

Les classes d’instrument es faran a l’Escola de Música i alguna a Can Roure.

S’han habilitat aules més grans per tal de garantir la distància de seguretat.

L’alumne s’haurà d’esperar al recinte/”pati” de l’edifici a la zona indicada i serà el professor/a qui els anirà a buscar i els retornarà una vegada finalitzada la classe.

El professor prendrà la temperatura als alumnes.

Els alumnes han de dur mascareta higiènica durant tota la classe.

El professorat portarà mascareta higiènica i visera protectora.

Instruments de vent:

En el cas dels instruments de vent cada alumne ha de tenir la seva pròpia embocadura i canya i en cap cas es podrà compartir. Quan el professor hagi de donar indicacions a l’alumne: l’alumne es posarà la mascareta i el professor podrà treure la seva mascareta per tocar l’instrument. En aquests casos la ventilació ha de ser més freqüent i la direcció i col·locació dels alumnes ha de ser l’adequada.

Alumnes de cant:

Els alumnes han de cantar amb la mascareta higiènica durant tota la classe.

No es podran compartir instruments entre els alumnes.

Una vegada finalitzat la classe el professor aplicarà esprai desinfectant a les cadires i al material que ha utilitzat, i cada alumne netejarà la seva zona amb el seu drap personal.

El professor ventilarà l’espai adequadament abans de canviar de grup.

Al final de cada classe l’alumne es desinfectarà altra vegada les mans amb el gel de la classe.

17. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19

El símptomes més usuals solen ser: tos, febre i dificultat respiratòria.

S’ha de portar l’alumne a un espai separat d’ús individual. En el cas de l’Escola de Música serà a la taula davant de Secretaria al hall. En el cas de Can Roure a la taula entre les dues aules.

 • S’ha de col·locar la mascareta quirúrgica
 • Es prendrà la temperatura
 • S’haurà de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’alumne. Si no es localitza a la família, caldrà romandre amb l’infant al centre. Si presenta símptomes de gravetat s’ha de trucar al 061.
 • En el cas d’un alumne o personal del centre sospitós de covid-19 que roman al seu domicili, i no s’ha confirmat si és positiu, l’activitat del centre continuarà amb normalitat a l’espera del resultat.
 • Si es dona un cas de covid-19 al centre, Salut pública donarà les instruccions sobre les mesures de quarantena que cal prendre. Les autoritats sanitàries competents decidiran les mesures que cal prendre en un centre davant d’un cas positiu de covid-19.
 • En el cas del personal del centre s’ha d’avisar posteriorment al Servei de Prevenció per correu electrònic o trucada telefònica.
 • En cas que les famílies comuniquin al centre la possible infecció de l´alumnat, s´enregistrarà telemàticament a l´expedient de cada alumne indicant la data de comunicació, el motiu, data d´inici i finalització de la quarantena, el grups, alumnes i professorat de l´Escola amb els que ha estat en contacte i la posterior comunicació interna al professorat per tal d´iniciar les classes telemàtiques.

.

18. Organització pedagògica.

L’Escola de Música contempla l’activitat pedagògica dins de tres escenaris possibles i sempre garantint el seguiment, l’evolució i progrés en l’aprenentatge de l’alumnat.

Classes presencials

L’oferta educativa es manté.

Confinament parcial

⦁ Confinament parcial del professorat

Classes d´instrument

Si el professor/a està confinat, les classes d´instrument es mantindran de manera telemàtica (preferiblement a través de Zoom) en l’horari habitual de classe o l’horari acordat entre el professor/a i la família.

Si l’alumne/a té més d’una classe seguida, el centre oferirà la possibilitat de fer la videotrucada des de l’Escola de Música (aula 7) amb el material de l’alumne/a.

En cas que el professor/a es trobi en situació de baixa laboral, la classe la farà un altre professor/a.

Si no hi ha possibilitat de substitució del professorat i en algun moment s’han d’anul·lar les classes, aquestes es recuperaran durant els mesos de juny i juliol per tal de compensar aquestes sessions.

2.2 Classes de grup

Per les classes de llenguatge musical, aula musical o instrumental i optatives, s´enviaran les tasques a realitzar a través del Google Classroom (aula virtual).

Per les classes de conjunt instrumental o corals es farà un seguiment setmanal amb una càrrega lectiva equivalent a la presencial.

2.3 Confinament parcial de l´alumnat

Classes d´instrument

Quan l´alumne/a estigui confinat*, el professor/a li farà classe des de l’Escola de manera telemàtica en el seu horari habitual (preferiblement a través de Zoom), a no ser que es s’acordi un canvi d´horari amb la família o alumne/a.

 

 

Important: recordeu informar l´Escola de la data d´inici i fi de la quarantena del vostre fill/a.

 

Aquestes dades seran tractades amb estricta confidencialitat d’acord amb la Política de Privadesa i de Seguretat de l’Ajuntament de Premià de Mar,

així com amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques

pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

 

 

2.4 Classes de grup

L’activitat lectiva es durà a terme a criteri del professor/a, dins d’aquestes dues possibilitats:

⦁ Videoconferència en l’horari habitual de classe. (preferiblement Zoom).
⦁ Lliurament de material a través de Classroom (aula virtual).

 1. Confinament total

Davant de les mesures decretades pel departament d’ Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb data 30 d´octubre de 2020, es comunica a les famílies:
“Pel que fa a la suspensió d’activitats extraescolars, la resolució de la consellera de Salut i del conseller d’interior especifica clarament que aquesta suspensió no afecta als centres de règim especial reglats, però si que afecta a totes les activitats formatives no reglades” (com és el nostre cas).
S’informa a totes les famílies que l’Escola municipal de Música de Premià de Mar, al ser un centre de règim especial no reglat, no pot continuar fent les classes presencials. Per tant, durant 15 dies (què és la durada prevista per aquesta resolució) tota l’activitat pedagògica la continuarem fent a través de classes de virtuals tal com us vam exposar al Pla d’actuació en el punt d’organització pedagògica.
Les famílies rebran información detallada per part dels tutors/es.

3. 1 Classes d´instrument.
Les classes es continuaran de manera telemàtica, tant amb videotrucada (Zoom) com amb l’intercanvi de vídeos i material (Classroom). Pot haver-hi canvis d’horari acordat entre professorat i les famílies (conciliació familiar).
3.2 Classes de grup.
Es continuarà amb l´activitat pedagògica alternant els recursos que ens ofereixen les plataformes digitals.
⦁ Lliurament setmanal de material a través de Classroom (aula virtual).
⦁ Videoconferència programanda pel professorat pel seguiment de les tasques (Zoom).

Mínims imprescindibles per a realitzar les classes telemàtiques

⦁ Bona connexió wifi o cable.
⦁ Instrument propi.
⦁ Pantalla gran. Evitar mòbils a ser possible.
⦁ Buscar un espai sense sorolls i interferències (en la mesura del possible).
⦁ Seguir les indicacions del professorat.
⦁ Comproveu el correcte funcionament dels vostres dispositius abans de començar la classe virtual i així optimitzar el seu rendiment.

La qualitat dels mitjans que tinguem repercuteix directament en la formació de l’alumnat.

19. Mesures adoptades a partir del 30 d´octubre

Segons el NOU COMUNICAT del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es diu expressament:
“Pel que fa a la suspensió d’activitats extraescolars, la resolució de la consellera de Salut i del conseller d’interior especifica clarament que aquesta suspensió no afecta als centres de règim especial reglats, però si que afecta a totes les activitats formatives no reglades” (com és el nostre cas).

L’Escola municipal de Música de Premià de Mar informa a les famílies que al ser un centre de règim especial no reglat, no pot continuar fent les classes presencials. Per tant, durant 15 dies (què és la durada prevista per aquesta resolució) tota l’activitat pedagògica la continuarem fent a través de classes de virtuals tal com us vam exposar al pla d’actuació en el punt d’organització pedagògica.

Les famílies rebran informació detallada dels seus tutors.

20. Mesures adoptades a partir del 23 de noviembre:

⦁ Informació a les famílies dels canvis organitzatius en relació a les noves mesures del PROCICAT que entraran en vigor a partir d’aquest dilluns 23 de novembre. 
Es permeten les classes presencials fins a un màxim de 6 alumes. En relació a aquesta mesura, l’organigrama de presencialitat al centre queda de la següent manera:
⦁ CLASSES D’INSTRUMENT: Es faran presencials (a no ser que el tutor/a pacti amb la família fer-la de manera telemàtica i hi hagi acord entre les dues parts)
⦁ CLASSES DE GRUP DE FINS A 6 ALUMNES: Es faran presencials excepte algunes de les que es fan a l’edifici de Can Roura, que continuaran sent a través de videoconferència només durant aquesta setmana. 
⦁ CLASSES A PARTIR DE 7 ALUMNES: Es faran telemàticament a través de videoconferència.
⦁ TALLERS INSTRUMENTALS DE SENSIBILITZACIÓ 5 ANYS: Es donaran indicacions més concretes dilluns al matí.
Desde l’Escola s´està treballant per incrementar i oferir el màxim nombre possible de classes presencials, solventant els inconvenients tècnics i logístics durant els propers dies, donada la inminent comunicació del Procicat del nou escenari per a les escoles de Escoles de Música. 
En el cas dels alumnes que tinguin enllaçada una classe presencial amb una telemàtica, aquesta última serà enregistrada (caldrà el consentiment dels assistents) i enviada a l’alumne/a per poder recuperar la primera part de la sessió que s’hagi pogut perdre pel desplaçamant. Degut a l’elevat nombre d’alumnes en aquesta situació, no us podem oferir un espai a l’escola per seguir les classes telemàtiques. Per facilitar la logística familiar podreu consensuar amb el vostre tutor/a la possibilitat de fer les dues classes telemàtiques.

Grups presencials:

GRUP MODALITAT
AULA INSTRUMENTAL BÀSIC 1 A PRESENCIAL
AULA INSTRUMENTAL BÀSIC 1 C PRESENCIAL
CORAL NOIES PRESENCIAL
GAFARRONS C PRESENCIAL
GRUP DE GUITARRES PRESENCIAL
GRUP ELECTRIC KEYS PRESENCIAL
GRUP GUITARRES ADULTS PRESENCIAL
GRUP GUITARRES BONA TARDA PRESENCIAL
GRUP DE CORDES PRESENCIAL (acordat profesor)
IMPROVISACIÓ PRESENCIAL
INFORMÀTICA MUSICAL PRESENCIAL
JAZZ ORQUESTRA ADULTS PRESENCIAL
LLENGUATGE MUSICAL ADULTS 2 PRESENCIAL
LLENGUATGE MUSICAL ADULTS 3 PRESENCIAL
LLENGUATGE MUSICAL AVANÇAT 1 PRESENCIAL
LLENGUATGE MUSICAL BÀSIC 4 B PRESENCIAL
SENSIBILITZACIÓ 3 B PRESENCIAL
SENSIBILITZACIÓ 3 D PRESENCIAL
SENSIBILITZACIÓ 4 D PRESENCIAL
SENSIBILITZACIÓ 5 B PRESENCIAL
SENSIBILITZACIÓ 5 D PRESENCIAL
SENSIBILITZACIÓ 4 A PRESENCIAL
POLIÈDRICS PRESENCIAL (acordat profesor)

 

Grups no presencials:

 

GRUP MODALITAT
AULA INSTRUMENTAL BÀSIC 1 B TELEMÀTICA
AULA INSTRUMENTAL BÀSIC 1 D TELEMÀTICA
AULA INSTRUMENTAL BÀSIC 2 A TELEMÀTICA
AULA INSTRUMENTAL BÀSIC 2 B TELEMÀTICA
AULA INSTRUMENTAL PREBÀSIC A TELEMÀTICA
AULA INSTRUMENTAL PREBÀSIC B TELEMÀTICA
AULA INSTRUMENTAL PREBÀSIC C TELEMÀTICA
AULA MUSICAL BÀSIC 1 A TELEMÀTICA
AULA MUSICAL BÀSIC 1 B TELEMÀTICA
AULA MUSICAL BÀSIC 1 C TELEMÀTICA
AULA MUSICAL BÀSIC 1 D TELEMÀTICA
AULA MUSICAL BÀSIC 2 A TELEMÀTICA
AULA MUSICAL BÀSIC 2 B TELEMÀTICA
AULA MUSICAL INICIACIÓ A TELEMÀTICA
AULA MUSICAL INICIACIÓ B TELEMÀTICA
AULA MUSICAL INICIACIÓ C TELEMÀTICA
AULA MUSICAL INICIACIÓ D TELEMÀTICA
AULA MUSICAL PREBÀSIC A TELEMÀTICA
AULA MUSICAL PREBÀSIC B TELEMÀTICA
AULA MUSICAL PREBÀSIC C TELEMÀTICA
COR MARDEVEUS TELEMÀTICA
CORAL BÀSIC A TELEMÀTICA
CORAL BÀSIC B TELEMÀTICA
CORAL JUVENIL TELEMÀTICA
GAFARRONS A TELEMÀTICA
GAFARRONS B TELEMÀTICA
GRUP DE TECLATS TELEMÀTICA
GRUP DE VENT TELEMÀTICA
HOUSE OF VIOLINS TELEMÀTICA
JAZZ BAND TELEMÀTICA
LLENGUATGE MUSICAL ADULTS 1 TELEMÀTICA
LLENGUATGE MUSICAL AVANÇAT 2 TELEMÀTICA
LLENGUATGE MUSICAL BÀSIC 3 A TELEMÀTICA
LLENGUATGE MUSICAL BÀSIC 3 B TELEMÀTICA
LLENGUATGE MUSICAL BÀSIC 4 A TELEMÀTICA
LLENGUATGE MUSICAL JOVES TELEMÀTICA
PRODUCCIÓ MUSICAL TELEMÀTICA
SENSIBILITZACIÓ 3 A TELEMÀTICA
SENSIBILITZACIÓ 3 C TELEMÀTICA
SENSIBILITZACIÓ 4 B TELEMÀTICA
SENSIBILITZACIÓ 4 C TELEMÀTICA
SENSIBILITZACIÓ 5 A TELEMÀTICA
SENSIBILITZACIÓ 5 C TELEMÀTICA
TÈCNICA VOCAL TELEMÀTICA

 

Des de la plataforma Gwido es pot consultar la correspondencia de la família i el grup de classe del seu fill/a.

21. Mesures adoptades a partir del 30 de novembre

Finalment s´han aconseguit fer uns canvis i garantir la presencialitat de l´alumnat tenint en compte les mesures i restriccions del PROCICAT.

Això comporta que les classes dels grup d´Iniciació C, Prebàsic 1 B (només l´aula instrumental), Basic 1 D, Bàsic 2 B hauran de trasladar-se d´espai i fer les classes a Can Roura.

La Maribel ha creat un Excel des del qual es podrá consultar en tot moment la ubicació de l´alumnat en les franjes horaries i espais. Qualsevol modificació quedarà reflectida en el document.

La durada d´aquest canvi es preveu per les sessions dels dies 3, 10 i 17 de desembre.

 • Així doncs, a partir del 30 de novembre TOTES les classes de Llenguatge musical, Tallers instrumentals i instrument es faran de manera presencial.

 

 • Grups instrumentals i assignatures optatives: les famílies rebran informació concreta per part del professorat.

S´ha agraït a totes les famílies i l´alumnat la vostra i esforç en aquests moments

21.1 Especificitat de grups

Prebàsic 1B:

L´aula musical i instrumental del grup Prebàsic 1B s´haurà de combinar de manera presencial i només un dia de classe virtual que s´alternarà amb la divisió del grup.

Per poder fer les classes presencials amb tot l´alumnat, s´ha hagut de fer una reestructuració dels espais i combinacions perquè hi hagi 6 alumnes per aula tal com indica el PROCICAT.

En aquest cas, les sessions pels dies quedaran de la següent manera:

 • Aula instrumental: les classes de dijous amb la professora Clara Cuadern seran presencials a l´edifici de Can Roura (Sant Antoni,23 08330 Premià de Mar), on disposem dels espais necessaris per garantir les mesures decretades pel PROCICAT.

 

Sessions presencials a Can Roura: els dies 3, 10 i 17 de desembre.

 • Aula musical: les classes de dimarts amb la professora Silvia Rostek al no disposar de l´espai necessari per garantir les mesures decretades pel PROCICAT, seran una sessió presencial i una sessió virtual, distribuïdes de la següent manera:

 

Sessió presencial a l´Escola de Música: 15 de desembre.

Sessió telemàtica: 1 de desembre amb l´enllaç de la classe virtual ID de reunió: 832 377       5617 Codi de accés: 3t2vA9

L´altra partició del grup farà les classes de la següent manera:

 • Aula instrumental: les classes de dijous amb la professora Clara Cuadern seran presencials a l´edifici de Can Roura (Sant Antoni,23 08330 Premià de Mar), on disposem dels espais necessaris per garantir les mesures decretades pel PROCICAT.

 

Sessions presencials a Can Roura: els dies 3, 10 i 17 de desembre.

 • Aula musical: les classes de dimarts amb la professora Silvia Rostek al no disposar de l´espai necessari per garantir les mesures decretades pel PROCICAT, seran una sessió presencial i una sessió virtual, distribuïdes de la següent manera:

 

Sessió presencial a l´Escola de Música: 1 de desembre.

Sessió telemàtica: 15 de desembre amb l´enllaç de la classe virtual ID de reunió: 832 377 5617 Codi de accés: 3t2vA9

Totes les sessions seran en l´horari habitual de classe.

Es recorda a les famílies i alumnat que el dimarts 8 de desembre serà festiu.

 

Alumnat de la professora Helena Blanch segons la directriu del PROCICAT (6 alumnes per classe).

 

DILLUNS 4,5

DIMARTS 5

DIMECRES 5,75

Pere fa parcials grup vent aula 1 (jo  3 grups famílies de 12 persones Auditori)

DIJOUS 3,75

Aula 1 mentre Clara no està

DIVENDRES 6,25

15:45h -16:15h

Auditori

Travessera

Adriana M

16h-16:40h

Auditori

Gafarrons B

15:45h a 16:30h

Auditori

Alguns dimecres parcial mardeveus noies

13h 13:30h

Travessera online

Alícia S

15:15h-16h

Aula 1

Travessera

Berta F

16:15h a 17h

Auditori

Travessera

Noa M

16:40h-17:20h

Auditori

Grup famílies nou

Grup mixte gafarrons I sensi 3

16:30h a 17:30h

Auditori

Gafarrons B

16h a 16:30h

Aula 1

Travessera

Irene M

16h a 16:45h

Aula 1

Parcial altos coral juvenil

17h a 18h

Auditori

Gafarrons A

17:20h -18h

Auditori

Sensi 3 A

17:30h a 18:15h

Auditori

Sensi 3 B

 

17h a 17:45h

Aula 1

Parcial Sopranos coral juvenil

16:45h a 17:15h

Aula 1  

Travessera

Arlet M

18h 18:30h

Tallers

Auditori

18h-18:30h

Auditori

Tallers

18:15h a 19h

Auditori

Sensi 4B

17:15h a 18h

Aula 1

Sensi 3 D

17:45h a 18:30h

Aula 1

Sensi 4 D

18:30h a 19h

Auditori

Travessera

Andrea T

18:30h a 19h

Auditori

Travessera

Aina A

19h a 19:45h

Algun dimecres parcial Coral bàsic A ( per poder fer presencial)

 

18:30h a 19:15h

Auditori

Parcial nois coral juvenil

18.15h a 18:45h

Aula 1  Travessera

Maria M

19h-19:45h

Auditori

Coral Bàsic A

19h a 19:45h

Aula 1

Coral Bàsic B

19:45h-20:30h

Parcial homes mardeveus

Auditori

Presencial+online alhora

18:45h a 19:15h

Aula 1

Travessera

Eloi P

19:15h a 20h

Auditori

Parcial sopranos coral juvenil

19:45h a 20:15h

Auditori

Travessera

Millaray A

19:45h a 20:15h

Travessera

Adriana D

Online Aula que sigui

20:30h a 21:15h

Parcial sopranos Mardeveus auditori

Presencial+online alhora

19:15h a 19:45h

Aula 1 o que sigui

Travessera online

Laia E

20h a 21h

Auditori

Cor de noies

 

20:15h a 21h

Travessera

Marina D

Online aula que sigui

21:15h a 22h

Parcial Altos Mardeveus

Auditori

Presencial+online alhora

   

 

Alumnat de Sensibilització 6 anys (Helena).

Alumnes en blau canvi d’horari                          

Alumnes en verd que assumeixo dels grups de la Mercè

GAFARRONS A

DILLUNS

17H A 18H

Auditori

GAFARRONS B

DIMARTS

16H A 16:40H

Auditori

HIBRID GAFARRONS I SENSI 3 NOU

DIMARTS

16:40H A 17:20H

Auditori

SENSI 3 A

DIMARTS

17:20H A 18H

Auditori

Valentina C, Anaïs O, Gaia p, Oliver R, Berta S, Ibai V

Gael A, Conrad S, Aina E, Arnau P, India Q

Ivet C, Aram P, Aina Z, Matteo B, Martí Y, Lucas N

Arya A, Jana C, Doria R, Jan M, Maria U, Noah S

       
       
       

 

GAFARRONS C

DIMECRES

16:30H A 17:30H

Auditori

SENSI 3B

DIMECRES

17:30H A 18:15H

Auditori (Mentre parcials grup vent aula 1)

Sensi 4 B

DIMECRES

18:15h a 19h

Auditori ( Mentre parcials grup vent aula 1 )

Sensi 3 D

DIJOUS

17:15h a 18h

Aula 1 ( mentre Clara no hi és)

Sensi 4D

DIVENDRE

17:45h a 18:30h

Aula 1

Nabil C, Marti R

Nico T, Laia T

Gal·la V, Otto S

Helena C, Maia H

Adaya R, Mar R

Bruna V, Bruc P

Luard C, Guida D

Jan M, Blanca M

Pol R, Arturo R

Arnau C, Lucia L

Núria N, Martí S

Aniol i Gala B

Irina M, Aleix M

Aaron P

 

CORAL JUVENIL

 Parcials del 27 de novembre

16h a 16:45h

17h a 17:45h

18:30h a 19:15h

19:15h a 20h

Marina D, Daniela S,

Noa M, Aina P, Adriana D

Silvia C, Laia E, Claudia F, Mar I, Amanda H M

Pol G, Cesc R, Dario LL

Alex R, Martí L

Laura F, Aina A, Elisenda B, Laura R

 

Audicions de Nadal 2020.

Enguany i anteposant les garanties sanitàries a causa de la pandèmia, no es podrà garantir la seguretat i l´aforament de les tradicionals audicions i concerts de Nadal.
Del 14 al 21 de desembre es mantindran TOTES les classes habituals.
Per això, el centre prioritzarà les classes presencials, ara que es té l´oportunitat de fer-les i aprofitar-les al màxim després de l´escenari virtual anterior.
A través de les xarxes socials de l´Escola (Facebook, Instagram, canal de YouTube , web Escola de Música ) i al correu electrònic, seran les plataformes de difusió dels vídeos que estem preparant per continuar gaudint de la música durant el mes de desembre.

Inici de les classes a partir del 11 de gener de 2021

Segons resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
(8 de gener 2021).
“No es poden dur a terme activitats extraescolars de cap tipus dirigides a nens i joves que estiguin en edat d’escolarització (En queden exceptuades les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d’alumnes o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, i que estiguin previstes en les respectives programacions generals anuals, quan aquestes es realitzin en el centre educatiu i els grups constants en què s’agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència estable definits per a l’activitat lectiva”.
Del 7 al 17 de gener entren en vigor les noves restriccions decretades pel PROCICAT.
Per tant, el proper dilluns 11 de gener les classes passaran a ser online en la seva totalitat.
El professorat contactarà amb les famílies per informar-les de les especificacions de cada grup, així com dels accessos a les videoconferències.

Prorroga de les restriccions fins al 24 de gener

S´informa a les famílies que el dia 14 de gener el govern ha decidit allargar set diesmés les restriccions actuals contra la Covid.
La pròrroga començarà dilluns 18 de gener i durarà fins diumenge 24 de gener.
Per tant, en relació a l’Escola de música, les classes continuaran online durant unasetmana més.

Què és una activitat extraescolar i quines queden suspeses?

Als efectes de la Resolució, una activitat extraescolar és aquella activitat educativa oformativa no reglada que es realitza fora o dins d’un centre educatiu fora de l’horari lectiu.
Només es poden realitzar les activitats educatives o formatives organitzades o promogudespels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d’alumnes o les sevesseccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues,com les entitats esportives legalment previstes, i que estiguin previstes en les respectivesprogramacions generals anuals, quan aquestes es realitzin en el centre educatiu i els grupsconstants en què s’agrupin els participants coincideixin amb els grups de convivència establedefinits per a l’activitat lectiva.
La resta d’activitats formatives o educatives no reglades, independentment del centre on esrealitzin, queden suspeses.
Es desijta poder tornar a les classes presencials el més aviat possible.

2ª Pròrroga de les restriccions fins al 7 de febrer

Des del govern s’ha decidit allargar les restriccions actuals contra la Covid.
La pròrroga començarà dilluns que ve i durarà fins diumenge 7 de febrer.
Per tant, en relació a l’Escola de Música, les classes continuaran online fins divendres 5 de febrer.
També s´informa a les famílies que, en breu rebran l´accés al Classroom de l´Escolaque és una eina que us facilitarà l´accés a les classes online i els continguts del curs.
Se´ls agraeix l´esforç i implicació donades les circumstàcies sanitàries actuals.

Finalització de la 2ª pròrroga

Segons les noves mesures aprovades pel Procicat en data 4 de febrer, sembla ser que, a partir de dilluns dia 8, podríem tornar a l’escenari de presencialitat reduïda. 
El centre resta a l’espera de la publicació oficial al DOGC per tenir coneixement dels detalls de les mesures, així com la confirmació de les mateixes. 
Aquesta publicació podria sortir durant el dia d’avui o durant el cap de setmana. És per això que dilluns al matí, rebreu informació detallada sobre com es duran a terme les classes. 

RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de 5 de febrer

RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

El 6 de febrer es publiquen al DOGC la Resolució SLT/275/2021, que modifica que les mesures sanitàries.

Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts).

 1. 4. Els centres de formació d’adults, les escoles oficials d’idiomes, els ensenyaments de règim especial reglats i les escoles de música i de dansa autoritzades pel Departament d’Educació d’acord amb el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa, han d’adoptar mesures per reduir

l’assistència presencial dels seus alumnes.

Així doncs, i segons les noves mesures del PROCICAT publicades dissabte dia 6 de febrer en el DOGC, les escoles de música de Catalunya podem tornar a l’assistència presencial.

Mesures d'adeqüació de les ràtios

Per tal d’adequar-nos a les ràtios recomanades i alhora garantir la presencialitat de tot l’alumnat, hem fet uns petits canvis organitzatius que son els següents:
DILLUNS
Els alumnes dels grups d’aula instrumental de la professora Clara Cuadern es traslladen a l´edifici de Can Roura, (Sant Antoni, 23 08330 Premià de Mar)
Els alumnes de piano de la Carme Bartolomé faran classe a l’aula 8 de l’Escola (Ctra. de Vilassar de Dalt, 52 08330 Premià de Mar).
DIJOUS
Els alumnes dels grups d’aula instrumental de la professora Clara Cuadern es traslladen a l`edifici de Can Roura, (Sant Antoni, 23 08330 Premià de Mar)
ORQUESTRA GRUP DE CORDES
L’horari serà per a tots alumnes de 17:30 a 18:45h.
Es demana disculpes a les famílies per les molèsties que us puguin ocasionar i es dóna les gràcies per la seva comprensió.
Per tant, reprenem l’activitat al centre amb els protocols previstos en el pla de reobertura de l’escola.
El nostre centre segueix rigorosament les mesures higièniques i de seguretat sanitària: control de temperatura, higiene de mans, distància, mascaretes obligatòries, desinfecció del mobiliari i ventilació dels espais (recordeu abrigar-vos).
Es recorda a les famílies el fet de ser puntuals en els horaris d’entrada i recollida dels alumnes per la seguretat de tots i el bon funcionament de l’Escola.
Les entrades i sortides del centre és faran seguint les indicacions del pla de reobertura.
Per reduïr la presencialitat es recorda que tots els tràmits (tràmits administratius o de secretaria, reunions, tutories, claustres) es realitzaran en mode online.